Mukaan Fisuun

Fisu-verkosto on avoin kunnille ja niiden sidosryhmille

Fisu-verkosto on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat edistää kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kansallisina edelläkävijöinä.

Verkoston käynnistysvaiheessa kesällä 2015 mukaan tulivat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku. Helmikuussa 2016 verkostoon valittiin neljä uutta kuntaa: Ii, Kuopio, Lahti ja Vaasa. Rahoituksen laajentuessa verkostoon on mahdollisuus ottaa useampia kuntia, mikäli ne täyttävät verkostoon liittymisen edellytykset. Lähivuosien aikana kumppaneiksi otetaan myös kuntien alueella toimivia yrityksiä ja yhteisöjä.

FISU-verkostoon liittymisen edellytykset

Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut Fisu-verkoston yhteisiin resurssiviisaustavoitteisiin - ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta - ja pyrkii  saavuttamaan ne viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut määrittämään keskipitkän aikavälin päästövähennys- ja jätteenkierrätystavoitteet (esim. vuodelle 2020 ja 2030). Välitavoitteet määritellään Kahden vuoden sisällä jäseneksi liittymisestä.

Työpaikkoja, elinvoimaisuutta, kestävää hyvinvointia

Tavoitteiden saavuttamiseksi kunnan tulee tehdä seuraavat toimenpiteet, joilla vahvistetaan edellytyksiä luoda työpaikkoja, elinvoimaisuutta ja kestävää hyvinvointia:

  • Kunta huomioi resurssiviisaustavoitteet ja -toimenpiteet osana päätöksentekoa ja johtamista.
  • Kunta laatii pitkän aikavälin tiekartan ja toimintasuunnitelman, joka tarkistetaan ja päivitetään tarvittavin aikavälein suunnitelman mukaisesti. 
  • Kunta integroi tiekartan kunnan/seudun pitkän aikavälin kehitystä ohjaaviin julkilausumiin, kuten strategiaan.
  • Kunta budjetoi valitsemilleen resurssiviisaille kärkihankkeille rahoitusta.
  • Kunta seuraa toimintasuunnitelman toimeenpanoa osana vuosittaisia talousarvioita.
  • Kunta viestii työn edistymisestä ja eri yhteisöjen osallisuusmahdollisuuksista julkisesti.
  • Kunta nimeää työtä koordinoivat yhdyshenkilöt ja tärkeimmistä hallinnonaloista muodostuvan työryhmän.

Kunta sitoutuu olemaan mukana Fisu-verkoston toiminnassa. Kunnan Fisu-yhdyshenkilö toimii tiedonvälittäjänä ja vuorovaikutuksessa verkostoa koordinoivan palvelukeskuksen kanssa.

Näin kuntasi pääsee mukaan Fisu-verkostoon

Fisu-verkoston jäsenyydestä kiinnostuneen kunnan tulee toimittaa palvelukeskukselle kirjallinen esitys siitä, miksi kunta haluaa mukaan verkostoon ja millaisia aktiviteetteja kunnassa on teemoihin liittyen. Uudet jäsenet hyväksyy neuvottelukunta.

Verkostojäsenyyden hyväksynnän jälkeen kunta hakee valtuuston sitoutumisen resurssiviisaustavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden käynnistämiseksi. Ennen valtuuston päätöstä kunta voi halutessaan tilata ostopalveluna alustavan arvioinnin kunnan nykytilasta ja tarvittavasta toimenpiteistä keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Fisu-verkoston jäsenyys on kunnille ilmainen vuoden 2016 loppuun asti. Kunnilta edellytetään kuitenkin tarvittavien henkilöresurssien osoittamista muutosprosessin läpiviemiseksi. Fisu-verkoston kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana verkoston ja palvelukeskuksen rahoituspohjaa pyritään laajentamaan. Samalla verkoston jäsenten kanssa keskustellaan mahdollisesta vuosijäsenmaksusta, joka voi määräytyä esim. kunnan asukasluvun perusteella.

Neuvottelukunta

Fisu-verkoston toimintaa ohjaa yhteistyökumppaneista muodostuva neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina Sitra, Motiva, SYKE, Tekes, Kuntaliitto, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä verkostokuntien edustajat.

 

 

 

Julkaistu 4.6.2015 klo 12.30, päivitetty 11.2.2016 klo 15.41